Faculty#

PhD Candidates#

from master#

 • 2018: Zequn Sun
 • 2019: Jiacheng Huang
 • 2020: Zixian Huang
 • 2021: Yuanning Cui
 • 2022: Yi Liu, Ke Zhang

from undergraduate#

 • 2016: Wentao Ding
 • 2020: Jianhao Chen, Xiang Huang, Xiao Li, Xinyi Wang, Xiangrong Zhu
 • 2021: Yang Liu, Qing Shi
 • 2022: Yuheng Bao, Xiangyu Liu

PhD Alumni#

 • 2022: Jiwei Ding, Yawei Sun
 • 2020: Qingxia Liu
 • 2019: Saisai Gong
 • 2018: Liang Zheng