Conference Papers#

2023#

 • Xiang Huang, Sitao Cheng, Yuheng Bao, Shanshan Huang, Yuzhong Qu: MarkQA: A large scale KBQA dataset with numerical reasoning. Proc. EMNLP
 • Zitao Wang, Xinyi Wang, Wei Hu: Continual Event Extraction with Semantic Confusion Rectification. Proc. EMNLP
 • Weiqing Luo, Qiaosheng Chen, Zhiyang Zhang, Zixian Huang, Gong Cheng: An Empirical Investigation of Implicit and Explicit Knowledge-Enhanced Methods for Ad Hoc Dataset Retrieval. Findings of EMNLP
 • Qiaosheng Chen, Zixian Huang, Zhiyang Zhang, Weiqing Luo, Tengteng Lin, Qing Shi, Gong Cheng: Dense Re-Ranking with Weak Supervision for RDF Dataset Search. Proc. ISWC (Best Research Paper Nominee)
 • Qing Shi, Junrui Wang, Jeff Z. Pan, Gong Cheng: VOYAGE: A Large Collection of Vocabulary Usage in Open RDF Datasets. Proc. ISWC
 • Zixian Huang, Jiaying Zhou, Chenxu Niu, Gong Cheng: Spans, Not Tokens: A Span-Centric Model for Multi-Span Reading Comprehension. Proc. CIKM
 • Zixian Huang, Jiaying Zhou, Gengyang Xiao, Gong Cheng: Enhancing In-Context Learning with Answer Feedback for Multi-span Question Answering. Proc. NLPCC
 • Yu-Xuan Huang, Zequn Sun, Guangyao Li, Xiaobin Tian, Wang-Zhou Dai, Wei Hu, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou: Enabling Abductive Learning to Exploit Knowledge Graph. Proc. IJCAI
 • Zequn Sun, Jiacheng Huang, Jinghao Lin, Xiaozhou Xu, Qijin Chen, Wei Hu: Joint Pre-training and Local Re-training: Transferable Representation Learning on Multi-source Knowledge Graphs. Proc. KDD
 • Wenzheng Zhao, Yuanning Cui, Wei Hu: Improving Continual Relation Extraction by Distinguishing Analogous Semantics. Proc. ACL
 • Xinyi Wang, Zitao Wang, Wei Hu: Serial Contrastive Knowledge Distillation for Continual Few-shot Relation Extraction. Findings of ACL
 • Xiangrong Zhu, Guangyao Li, Wei Hu: Heterogeneous Federated Knowledge Graph Embedding Learning and Unlearning. Proc. WWW
 • Ziyang Li, Yu Gu, Yulin Shen, Wei Hu, Gong Cheng: TRAVERS: A Diversity-Based Dynamic Approach to Iterative Relevance Search over Knowledge Graphs. Proc. WWW
 • Ke Zhang, Xiaoqing Wang, Gong Cheng: Efficient Approximation Algorithms for the Diameter-Bounded Max-Coverage Group Steiner Tree Problem. Proc. WWW
 • Haipeng Dai, Lei Meng, Hancheng Wang, Rong Gu, Siwen Chen, Feng Chen, Wei Hu: Distantly Supervised Entity Linking with Selection Consistency Constraint. Proc. DASFAA
 • Jianhao Chen, Junyang Ren, Wentao Ding, Yuzhong Qu: PaTeCon: A Pattern-Based Temporal Constraint Mining Method for Conflict Detection on Knowledge Graphs. Proc. AAAI
 • Xiang Huang, Sitao Cheng, Yiheng Shu, Yuheng Bao, Yuzhong Qu: Question Decomposition Tree for Answering Complex Questions over Knowledge Bases. Proc. AAAI
 • Yuanning Cui, Yuxin Wang, Zequn Sun, Wenqiang Liu, Yiqiao Jiang, Kexin Han, Wei Hu: Lifelong Embedding Learning and Transfer for Growing Knowledge Graphs. Proc. AAAI
 • Xiao Li, Yin Zhu, Sichen Liu, Jiangzhou Ju, Yuzhong Qu, Gong Cheng: DyRRen: A Dynamic Retriever-Reranker-Generator Model for Numerical Reasoning over Tabular and Textual Data. Proc. AAAI

2022#

 • Wentao Ding, Hao Chen, Huayu Li, Yuzhong Qu: Semantic Framework based Query Generation for Temporal Question Answering over Knowledge Graphs. Proc. EMNLP
 • Yiheng Shu, Zhiwei Yu, Yuhan Li, Börje F. Karlsson, Tingting Ma, Yuzhong Qu, Chin-Yew Lin: TIARA: Multi-grained Retrieval for Robust Question Answering over Large Knowledge Base. Proc. EMNLP
 • Botao Yu, Peiling Lu, Rui Wang, Wei Hu, Xu Tan, Wei Ye, Shikun Zhang, Tao Qin, Tie-Yan Liu: Museformer: Transformer with Fine- and Coarse-Grained Attention for Music Generation. Proc. NeurIPS
 • Yang Liu, Xiaoxia Jiang, Wenzheng Zhao, Weiyi Ge, Wei Hu: Dual Graph Convolutional Networks for Document-Level Event Causality Identification. Proc. APWeb
 • Xinyi Wang, Zitao Wang, Weijian Sun, Wei Hu: Enhancing Document-Level Relation Extraction by Entity Knowledge Injection. Proc. ISWC
 • Yuxin Wang, Yuanning Cui, Wenqiang Liu, Zequn Sun, Yiqiao Jiang, Kexin Han, Wei Hu: Facing Changes: Continual Entity Alignment for Growing Knowledge Graphs. Proc. ISWC
 • Xindi Luo, Zequn Sun, Wei Hu: μ KG: A Library for Multi-source Knowledge Graph Embeddings and Applications. Proc. ISWC
 • Dongzhuoran Zhou, Baifan Zhou, Zhuoxun Zheng, Ahmet Soylu, Gong Cheng, Ernesto Jiménez-Ruiz, Egor V. Kostylev, Evgeny Kharlamov: Ontology Reshaping for Knowledge Graph Construction: Applied on Bosch Welding Case. Proc. ISWC
 • Zhuoxun Zheng, Baifan Zhou, Dongzhuoran Zhou, Xianda Zheng, Gong Cheng, Ahmet Soylu, Evgeny Kharlamov: Executable Knowledge Graphs for Machine Learning: A Bosch Case of Welding Monitoring. Proc. ISWC
 • Yuanning Cui, Yuxin Wang, Zequn Sun, Wenqiang Liu, Yiqiao Jiang, Kexin Han, Wei Hu: Inductive Knowledge Graph Reasoning for Multi-batch Emerging Entities. Proc. CIKM
 • Yang Liu, Zequn Sun, Guangyao Li, Wei Hu: I Know What You Do Not Know: Knowledge Graph Embedding via Co-distillation Learning. Proc. CIKM
 • Kexuan Xin, Zequn Sun, Wen Hua, Wei Hu, Jianfeng Qu, Xiaofang Zhou: Large-scale Entity Alignment via Knowledge Graph Merging, Partitioning and Embedding. Proc. CIKM
 • Xixin Hu, Xuan Wu, Yiheng Shu, Yuzhong Qu: Logical Form Generation via Multi-task Learning for Complex Question Answering over Knowledge Bases. Proc. COLING
 • Lingbing Guo, Qiang Zhang, Zequn Sun, Mingyang Chen, Wei Hu, Huajun Chen: Understanding and Improving Knowledge Graph Embedding for Entity Alignment. Proc. ICML
 • Tengteng Lin, Qiaosheng Chen, Gong Cheng, Ahmet Soylu, Basil Ell, Ruoqi Zhao, Qing Shi, Xiaxia Wang, Yu Gu, Evgeny Kharlamov: ACORDAR: A Test Collection for Ad Hoc Content-Based (RDF) Dataset Retrieval. Proc. SIGIR
 • Zixian Huang, Ao Wu, Jiaying Zhou, Yu Gu, Yue Zhao, Gong Cheng: Clues Before Answers: Generation-Enhanced Multiple-Choice QA. Proc. NAACL
 • Xiao Li, Gong Cheng, Ziheng Chen, Yawei Sun, Yuzhong Qu: AdaLoGN: Adaptive Logic Graph Network for Reasoning-Based Machine Reading Comprehension. Proc. ACL
 • Yao Zhao, Jiacheng Huang, Wei Hu, Qijin Chen, Xiaoxia Qiu, Chengfu Huo, Weijun Ren: Implicit Relation Linking for Question Answering over Knowledge Graph. Findings of ACL
 • Wei Cheng, Xiangrong Zhu, Wei Hu: Conflict-aware Inference of Python Compatible Runtime Environments with Domain Knowledge Graph. Proc. ICSE
 • Jiacheng Huang, Yao Zhao, Wei Hu, Zhen Ning, Qijin Chen, Xiaoxia Qiu, Chengfu Huo, Weijun Ren: Trustworthy Knowledge Graph Completion Based on Multi-sourced Noisy Data. Proc. WWW
 • Kexuan Xin, Zequn Sun, Wen Hua, Bing Liu, Wei Hu, Jianfeng Qu, Xiaofang Zhou: Ensemble Semi-supervised Entity Alignment via Cycle-Teaching. Proc. AAAI
 • Kexuan Xin, Zequn Sun, Wen Hua, Wei Hu, Xiaofang Zhou: Informed Multi-context Entity Alignment. Proc. WSDM

2021#

 • Kailong Hao, Botao Yu, Wei Hu: Knowing False Negatives: An Adversarial Training Method for Distantly Supervised Relation Extraction. Proc. EMNLP
 • Wentao Ding, Jianhao Chen, Jinmao Li, Yuzhong Qu: Automatic rule generation for time expression normalization. Findings of EMNLP
 • Zixian Huang, Ao Wu, Yulin Shen, Gong Cheng, Yuzhong Qu: When Retriever-Reader Meets Scenario-Based Multiple-Choice Questions. Findings of EMNLP
 • Xixin Hu, Yiheng Shu, Xiang Huang, Yuzhong Qu: EDG-Based Question Decomposition for Complex Question Answering over Knowledge Bases. Proc. ISWC
 • Xiaxia Wang, Gong Cheng, Tengteng Lin, Jing Xu, Jeff Z. Pan, Evgeny Kharlamov, Yuzhong Qu: PCSG: Pattern-Coverage Snippet Generation for RDF Datasets. Proc. ISWC
 • Yulin Shen, Ziheng Chen, Gong Cheng, Yuzhong Qu: CKGG: A Chinese Knowledge Graph for High-School Geography Education and Beyond. Proc. ISWC (Best Resource Paper Nominee)
 • Yuxuan Shi, Gong Cheng, Trung-Kien Tran, Jie Tang, Evgeny Kharlamov: Keyword-Based Knowledge Graph Exploration Based on Quadratic Group Steiner Trees. Proc. IJCAI
 • Zequn Sun, Muhao Chen, Wei Hu: Knowing the No-match: Entity Alignment with Dangling Cases. Proc. ACL
 • Yuxuan Shi, Gong Cheng, Trung-Kien Tran, Evgeny Kharlamov, Yulin Shen: Efficient Computation of Semantically Cohesive Subgraphs for Keyword-Based Knowledge Graph Exploration. Proc. WWW
 • Xiao Li, Yawei Sun, Gong Cheng: TSQA: Tabular Scenario Based Question Answering. Proc. AAAI

2020#

 • Difeng Wang, Wei Hu, Ermei Cao, Weijian Sun: Global-to-Local Neural Networks for Document-Level Relation Extraction. Proc. EMNLP
 • Zequn Sun, Muhao Chen, Wei Hu, Chengming Wang, Jian Dai, Wei Zhang: Knowledge Association with Hyperbolic Knowledge Graph Embeddings. Proc. EMNLP
 • Gong Cheng, Shuxin Li, Ke Zhang, Chengkai Li: Generating Compact and Relaxable Answers to Keyword Queries over Knowledge Graphs. Proc. ISWC
 • Xinze Lyu, Guangyao Li, JiaCheng Huang, Wei Hu: Rule-Guided Graph Neural Networks for Recommender Systems. Proc. ISWC
 • Shengguang Qiu, Botao Yu, Lei Qian, Qiang Guo, Wei Hu: Joint Reasoning of Events, Participants and Locations for Plot Relation Recognition. Proc. APWeb
 • Junyou Li, Gong Cheng, Qingxia Liu, Wen Zhang, Evgeny Kharlamov, Kalpa Gunaratna, Huajun Chen: Neural Entity Summarization with Joint Encoding and Weak Supervision. Proc. IJCAI
 • Shuxin Li, Zixian Huang, Gong Cheng, Evgeny Kharlamov, Kalpa Gunaratna: Enriching Documents with Compact, Representative, Relevant Knowledge Graphs. Proc. IJCAI
 • Farahnaz Akrami, Mohammed Samiul Saeef, Qingheng Zhang, Wei Hu, Chengkai Li: Realistic Re-evaluation of Knowledge Graph Completion Methods: An Experimental Study. Proc. SIGMOD
 • Qingxia Liu, Gong Cheng, Kalpa Gunaratna, Yuzhong Qu: ESBM: An Entity Summarization BenchMark. Proc. ESWC (Best Resource Paper Nominee)
 • Qingxia Liu, Yue Chen, Gong Cheng, Evgeny Kharlamov, Junyou Li, Yuzhong Qu: Entity Summarization with User Feedback. Proc. ESWC (Best Research Paper Award)
 • JiaCheng Huang, Wei Hu, Zhifeng Bao, Yuzhong Qu: Crowdsourced Collective Entity Resolution with Relational Match Propagation. Proc. ICDE
 • Yuxuan Shi, Gong Cheng, Evgeny Kharlamov: Keyword Search over Knowledge Graphs via Static and Dynamic Hub Labelings. Proc. WWW
 • Ermei Cao, Difeng Wang, JiaCheng Huang, Wei Hu: Open Knowledge Enrichment for Long-tail Entities. Proc. WWW
 • Zequn Sun, Chengming Wang, Wei Hu, Muhao Chen, Jian Dai, Wei Zhang, Yuzhong Qu: Knowledge Graph Alignment Network with Gated Multi-Hop Neighborhood Aggregation. Proc. AAAI
 • Yawei Sun, Lingling Zhang, Gong Cheng, Yuzhong Qu: SPARQA: Skeleton-Based Semantic Parsing for Complex Questions over Knowledge Bases. Proc. AAAI
 • Tianshuo Zhou, Ziyang Li, Gong Cheng, Jun Wang, Yuang Wei: GREASE: A Generative Model for Relevance Search over Knowledge Graphs. Proc. WSDM

2019#

 • Jiwei Ding, Wei Hu, Qixin Xu, Yuzhong Qu: Leveraging Frequent Query Substructures to Generate Formal Queries for Complex Question Answering. Proc. EMNLP
 • Jiwei Ding, Wei Hu, Qixin Xu, Yuzhong Qu: Mapping Factoid Adjective Constraints to Existential Restrictions over Knowledge Bases. Proc. ISWC
 • Zequn Sun, JiaCheng Huang, Wei Hu, Muhao Chen, Lingbing Guo, Yuzhong Qu: TransEdge: Translating Relation-Contextualized Embeddings for Knowledge Graphs. Proc. ISWC
 • Xiaxia Wang, Jinchi Chen, Shuxin Li, Gong Cheng, Jeff Z. Pan, Evgeny Kharlamov, Yuzhong Qu: A Framework for Evaluating Snippet Generation for Dataset Search. Proc. ISWC
 • Qingheng Zhang, Zequn Sun, Wei Hu, Muhao Chen, Lingbing Guo, Yuzhong Qu: Multi-view Knowledge Graph Embedding for Entity Alignment. Proc. IJCAI
 • Lingbing Guo, Zequn Sun, Wei Hu: Learning to Exploit Long-term Relational Dependencies in Knowledge Graphs. Proc. ICML
 • Yu Gu, Tianshuo Zhou, Gong Cheng, Ziyang Li, Jeff Z. Pan, Yuzhong Qu: Relevance Search over Schema-Rich Knowledge Graphs. Proc. WSDM
 • Wentao Ding, Guanji Gao, Linfeng Shi, Yuzhong Qu: A Pattern-Based Approach to Recognizing Time Expressions. Proc. AAAI

2018#

 • Yu Gu, Yue Liang, Gong Cheng, Daxin Liu, Ruidi Wei, Yuzhong Qu: Diversified and Verbalized Result Summarization for Semantic Association Search. Proc. WISE
 • Yawei Sun, Gong Cheng, Yuzhong Qu: Reading Comprehension with Graph-based Temporal-Casual Reasoning. Proc. COLING (Area Chair Favorites)
 • Zequn Sun, Wei Hu, Qingheng Zhang, Yuzhong Qu: Bootstrapping Entity Alignment with Knowledge Graph Embedding. Proc. IJCAI
 • JiaCheng Huang, Wei Hu, Haoxuan Li, Yuzhong Qu: Automated Comparative Table Generation for Facilitating Human Intervention in Multi-Entity Resolution. Proc. SIGIR
 • Jiwei Ding, Yuan Wang, Wei Hu, Linfeng Shi, Yuzhong Qu: Answering Multiple-Choice Questions in Geographical Gaokao with a Concept Graph. Proc. ESWC

2017#

 • Meng Wang, Jiaheng Zhang, Jun Liu, Wei Hu, Sen Wang, Xue Li, Wenqiang Liu: PDD Graph: Bridging Electronic Medical Records and Biomedical Knowledge Graphs via Entity Linking. Proc. ISWC
 • Zequn Sun, Wei Hu, Chengkai Li: Cross-Lingual Entity Alignment via Joint Attribute-Preserving Embedding. Proc. ISWC
 • Kalpa Gunaratna, Amir Hossein Yazdavar, Krishnaprasad Thirunarayan, Amit P. Sheth, Gong Cheng: Relatedness-based Multi-Entity Summarization. Proc. IJCAI
 • Wenqiang Liu, Jun Liu, Haimeng Duan, Wei Hu, Bifan Wei: Exploiting Source-Object Networks to Resolve Object Conflicts in Linked Data. Proc. ESWC
 • Gong Cheng, Cheng Jin, Wentao Ding, Danyun Xu, Yuzhong Qu: Generating Illustrative Snippets for Open Data on the Web. Proc. WSDM

2016#

 • Wei Hu, Haoxuan Li, Zequn Sun, Xinqi Qian, Lingkun Xue, Ermei Cao, Yuzhong Qu: Clinga: Bringing Chinese Physical and Human Geography in Linked Open Data. Proc. ISWC
 • Gong Cheng, Daxin Liu, Yuzhong Qu: Efficient Algorithms for Association Finding and Frequent Association Pattern Mining. Proc. ISWC
 • Gong Cheng, Weixi Zhu, Ziwei Wang, Jianghui Chen, Yuzhong Qu: Taking Up the Gaokao Challenge: An Information Retrieval Approach. Proc. IJCAI
 • Gong Cheng, Cheng Jin, Yuzhong Qu: HIEDS: A Generic and Efficient Approach to Hierarchical Dataset Summarization. Proc. IJCAI
 • Liang Zheng, Jiang Xu, Jidong Jiang, Yuzhong Qu, Gong Cheng: Iterative Entity Navigation via Co-clustering Semantic Links and Entity Classes. Proc. ESWC
 • Kalpa Gunaratna, Krishnaprasad Thirunarayan, Amit P. Sheth, Gong Cheng: Gleaning Types for Literals in RDF Triples with Application to Entity Summarization. Proc. ESWC

2015#

 • Liang Zheng, Yuzhong Qu, Jidong Jiang, Gong Cheng: Facilitating Entity Navigation Through Top-K Link Patterns. Proc. ISWC
 • Wei Hu, Honglei Qiu, Michel Dumontier: Link Analysis of Life Science Linked Data. Proc. ISWC
 • Qingxia Liu, Gong Cheng, Yuzhong Qu: On Coherent Indented Tree Visualization of RDF Graphs. Proc. APWeb
 • Gong Cheng, Danyun Xu, Yuzhong Qu: Summarizing Entity Descriptions for Effective and Efficient Human-centered Entity Linking. Proc. WWW
 • Jiwei Ding, Wentao Ding, Wei Hu, Yuzhong Qu: An EBMC-Based Approach to Selecting Types for Entity Filtering. Proc. AAAI

2014#

 • Wei Hu, Cunxin Jia, Lei Wan, Liang He, Lixia Zhou, Yuzhong Qu: CAMO: Integration of Linked Open Data for Multimedia Metadata Enrichment. Proc. ISWC
 • Gong Cheng, Yanan Zhang, Yuzhong Qu: Explass: Exploring Associations between Entities via Top-K Ontological Patterns and Facets. Proc. ISWC (Best Research Paper Nominee)
 • Liang Zheng, Yuzhong Qu: An EMD-Based Similarity Measure for Multi-type Entities Using Type Hierarchy. Proc. APWeb
 • Xiangqian Li, Jiwei Ding, Yuzhong Qu: Optimizing Alignment Selection in Ontology Matching via Homomorphism Constraint. Proc. APWeb
 • Saisai Gong, Wei Hu, Yuzhong Qu: Leveraging Distributed Human Computation and Consensus Partition for Entity Coreference. Proc. ESWC
 • Danyun Xu, Gong Cheng, Yuzhong Qu: Facilitating Human Intervention in Coreference Resolution with Comparative Entity Summaries. Proc. ESWC

2011#

 • Gong Cheng, Saisai Gong, Yuzhong Qu: An Empirical Study of Vocabulary Relatedness and Its Application to Recommender Systems. Proc. ISWC (Best Research Paper Nominee)
 • Gong Cheng, Thanh Tran, Yuzhong Qu: RELIN: Relatedness and Informativeness-Based Centrality for Entity Summarization. Proc. ISWC
 • Nophadol Jekjantuk, Jeff Z. Pan, Yuzhong Qu: Diagnosis of Software Models with Multiple Levels of Abstraction Using Ontological Metamodeling. Proc. COMPSAC
 • Wei Hu, Jianfeng Chen, Hang Zhang, Yuzhong Qu: How Matchable Are Four Thousand Ontologies on the Semantic Web. Proc. ESWC
 • Wei Hu, Jianfeng Chen, Yuzhong Qu: A self-training approach for resolving object coreference on the semantic web. Proc. WWW

Journal Articles#

2023#

 • Wentao Ding, Jianhao Chen, Longfei E, Jinmao Li, Yuzhong Qu: Time expression as update operations: Normalizing time expressions via a distantly supervised neural semantic parser. Knowl.-Based Syst.
 • Liyi Chen, Zhi Li, Weidong He, Gong Cheng, Tong Xu, Nicholas Jing Yuan, Enhong Chen: Entity Summarization via Exploiting Description Complementarity and Salience. IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst.
 • Yuxin Wang, Jieru Lin, Zhiwei Yu, Wei Hu, Börje F. Karlsson: Open-world story generation with structured knowledge enhancement: A comprehensive survey. Neurocomputing
 • Zequn Sun, Wei Hu, Chengming Wang, Yuxin Wang, Yuzhong Qu: Revisiting Embedding-Based Entity Alignment: A Robust and Adaptive Method. IEEE Trans. Knowl. Data Eng.
 • Jiacheng Huang, Zequn Sun, Qijin Chen, Xiaozhou Xu, Weijun Ren, Wei Hu: Deep Active Alignment of Knowledge Graph Entities and Schemata. PACMMOD
 • Gong Cheng, Qingxia Liu, Yuzhong Qu: Generating Characteristic Summaries for Entity Descriptions. IEEE Trans. Knowl. Data Eng.
 • Xiaxia Wang, Gong Cheng, Jeff Z. Pan, Evgeny Kharlamov, Yuzhong Qu: BANDAR: Benchmarking Snippet Generation Algorithms for (RDF) Dataset Search. IEEE Trans. Knowl. Data Eng.
 • Jiacheng Huang, Wei Hu, Zhifeng Bao, Qijin Chen, Yuzhong Qu: Deep entity matching with adversarial active learning. VLDB J.

2022#

 • Jiwei Ding, Wei Hu, Xin Yu, Yuzhong Qu: An empirical study of representing adjectives over knowledge bases: Approach, lexicon and application. J. Web Semant.
 • Yawei Sun, Pengwei Li, Gong Cheng, Yuzhong Qu: Skeleton parsing for complex question answering over knowledge bases. J. Web Semant.

2021#

 • Jidong Ge, Yunyun Huang, Xiaoyu Shen, Chuanyi Li, Wei Hu: Learning Fine-Grained Fact-Article Correspondence in Legal Cases. IEEE/ACM Trans. Audio Speech Lang. Process.
 • Baifan Zhou, Yulia Svetashova, Andre Gusmao, Ahmet Soylu, Gong Cheng, Ralf Mikut, Arild Waaler, Evgeny Kharlamov: SemML: Facilitating development of ML models for condition monitoring with semantics. J. Web Semant.
 • Qingxia Liu, Gong Cheng, Kalpa Gunaratna, Yuzhong Qu: Entity summarization: State of the art and future challenges. J. Web Semant.
 • Gong Cheng, Daxin Liu, Yuzhong Qu: Fast Algorithms for Semantic Association Search and Pattern Mining. IEEE Trans. Knowl. Data Eng.

2020#

 • Zequn Sun, Qingheng Zhang, Wei Hu, Chengming Wang, Muhao Chen, Farahnaz Akrami, Chengkai Li: A Benchmarking Study of Embedding-based Entity Alignment for Knowledge Graphs. Proc. VLDB Endow.
 • Shuxin Li, Gong Cheng, Chengkai Li: Relaxing relationship queries on graph data. J. Web Semant.

2019#

 • Daxin Liu, Gong Cheng, Qingxia Liu, Yuzhong Qu: Fast and Practical Snippet Generation for RDF Datasets. ACM Trans. Web
 • Wenqiang Liu, Jun Liu, Bifan Wei, Haimeng Duan, Wei Hu: A new truth discovery method for resolving object conflicts over Linked Data with scale-free property. Knowl. Inf. Syst.

2018#

 • Wenqiang Liu, Jun Liu, Mengmeng Wu, Samar Abbas, Wei Hu, Bifan Wei, Qinghua Zheng: Representation learning over multiple knowledge graphs for knowledge graphs alignment. Neurocomputing
 • Saisai Gong, Wei Hu, Weiyi Ge, Yuzhong Qu: Modeling Topic-Based Human Expertise for Crowd Entity Resolution. J. Comput. Sci. Technol.
 • Liang Zheng, Yuzhong Qu, Gong Cheng: Leveraging link pattern for entity-centric exploration over Linked Data. World Wide Web
 • Liang Zheng, Yuzhong Qu, Xinqi Qian, Gong Cheng: A hierarchical co-clustering approach for entity exploration over Linked Data. Knowl. Based Syst.
 • Saisai Gong, Wei Hu, Haoxuan Li, Yuzhong Qu: Property Clustering in Linked Data: An Empirical Study and Its Application to Entity Browsing. Int. J. Semantic Web Inf. Syst.

2017#

 • Wei Hu, Amrapali Zaveri, Honglei Qiu, Michel Dumontier: Cleaning by clustering: methodology for addressing data quality issues in biomedical metadata. BMC Bioinform.
 • Gong Cheng, Fei Shao, Yuzhong Qu: An Empirical Evaluation of Techniques for Ranking Semantic Associations. IEEE Trans. Knowl. Data Eng.

2015#

 • Gong Cheng, Danyun Xu, Yuzhong Qu: C3D+P: A summarization method for interactive entity resolution. J. Web Semant.
 • Wei Hu, Cunxin Jia: A bootstrapping approach to entity linkage on the Semantic Web. J. Web Semant.

2014#

 • Wei Hu, Rui Yang, Yuzhong Qu: Automatically generating data linkages using class-based discriminative properties. Data Knowl. Eng.
 • Danyun Xu, Gong Cheng, Yuzhong Qu: Preferences in Wikipedia abstracts: Empirical findings and implications for automatic entity summarization. Inf. Process. Manag.

2013#

 • Gong Cheng, Yuzhong Qu: Relatedness between vocabularies on the Web of data: A taxonomy and an empirical study. J. Web Semant.
 • Weiyi Ge, Gong Cheng, Huiying Li, Yuzhong Qu: Incorporating compactness to generate term-association view snippets for ontology search. Inf. Process. Manag.

2011#

 • Wei Hu, Yuzhong Qu, Xingzhi Sun: Bootstrapping Object Coreferencing on the Semantic Web. J. Comput. Sci. Technol.
 • Yuzhong Qu, Gong Cheng: Falcons Concept Search: A Practical Search Engine for Web Ontologies. IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part A