This page (revision-2) was last changed on 21-Oct-2022 11:16 by 胡伟

This page was created on 12-Jul-2022 12:44 by 程龚

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
2 21-Oct-2022 11:16 3 KB 胡伟 to previous
1 12-Jul-2022 12:44 4 KB 程龚 to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

在第 13 行添加了 2 行
For more information, please visit my [group website|http://ws2.nju.edu.cn/kgwiki/]
在第 18 行添加了 一行
在第 30 行删除了 2 行
For more information, please visit my [group website|http://ws2.nju.edu.cn/kgwiki/]
在第 70 行更改了 21 行
*PhD students:
**Jiwei Ding (2015)
**Zequn Sun (2016)
**Jiacheng Huang (2019), Yuxin Wang (2019)
**Xiangrong Zhu (2020), Xinyi Wang (2020)
**Yuanning Cui (2021), Yang Liu (2021)
*Master students:
**2019: Yao Zhao, Botao Yu, Wenzheng Sui, Fengning Gao, Kailong Hao
**2020: Wei Cheng, Guangyao Li
**2021: Honghu Wu, Wenzheng Zhao
*Undergraduates:
**2018: Zibo Wang, Hao Tang, Xiaobin Tian, Siyan Shen
*Graduated (year, first employment):
**PhDs:
***Saisai Gong (2019, Pinduoduo)
**Masters:
***Hang Zhang (2013, Microsoft), Chuanlei Ni (2014, Standard Chartered), Cunxin Jia (2015, Google)
***Chengyue Jiang (2016, CETC-28), Honglei Qiu (2017, TP-Link), Hao Zhang (2018, SAIC Motor)
***Haoxuan Li (2019, Baidu), Lingbing Guo (2019, Zhejiang Univ.), Jiacheng Huang (2019, Nanjing Univ.)
***Ermei Cao (2020, Tecent), Qingheng Zhang (2020, Huawei), Xinze Lyu (2020, Huawei)
***Difeng Wang (2021, Alibaba), Shengguang Qiu (2021, KuaiShou), Chengming Wang (2021, Alibaba)
Please visit my [group website|http://ws2.nju.edu.cn/kgwiki/]