!!Faculty
*[Yuzhong Qu], Professor
*[Gong Cheng], Professor
*[Wei Hu], Professor
*[Zequn Sun|https://sunzequn.github.io/], Postdoc

!!PhD Candidates
!from master
*2020: Zixian Huang
*2021: Yuanning Cui
*2022: Yi Liu, Ke Zhang
*2023: Qiaosheng Chen, Wei Cheng

!from undergraduate
*2020: Jianhao Chen, Xiang Huang, Xiao Li, Xinyi Wang, Xiangrong Zhu
*2021: Yang Liu, Qing Shi
*2022: Yuheng Bao, Xiangyu Liu
*2023: Huan Zhang
*2024: Ziqi Wang, Yuxuan Yang

----

!!PhD Alumni
*2023: Wentao Ding, Jiacheng Huang, [Zequn Sun|https://sunzequn.github.io/]
*2022: Jiwei Ding, Yawei Sun
*2020: Qingxia Liu
*2019: Saisai Gong
*2018: Liang Zheng