!!Faculty
*[Yuzhong Qu], Professor
*[Gong Cheng], Professor
*[Wei Hu], Associate Professor

!!PhD Candidates
!from master
*2018: [Zequn Sun|https://sunzequn.github.io/]
*2019: Jiacheng Huang
*2020: Zixian Huang
*2021: Yuanning Cui
*2022: Yi Liu, Ke Zhang

!from undergraduate
*2016: Wentao Ding
*2020: Jianhao Chen, Xiang Huang, Xiao Li, Xinyi Wang, Xiangrong Zhu
*2021: Yang Liu, Qing Shi
*2022: Yuheng Bao, Xiangyu Liu

----

!!PhD Alumni
*2022: Jiwei Ding, Yawei Sun
*2020: Qingxia Liu
*2019: Saisai Gong
*2018: Liang Zheng