!!!Faculty
*[Yuzhong Qu], Professor
*[Wei Hu], Associate Professor
*[Gong Cheng], Associate Professor

!!!PhD Candidates
!from master
*2014: Yawei Sun
*2018: [Zequn Sun|https://sunzequn.github.io/]
*2019: Jiacheng Huang
*2020: Zixian Huang
*2021: Yuanning Cui
!from undergraduate
*2015: Jiwei Ding
*2016: Wentao Ding
*2020: Jianhao Chen, Xiang Huang, Xiao Li, Xinyi Wang, Xiangrong Zhu
*2021: Yang Liu, Qing Shi

----

!!!PhD Alumni
*2020: Qingxia Liu
*2019: Saisai Gong
*2018: Liang Zheng