Home > Publications

Publications of Weixi Zhu

RDF

Sort by

Year Of 2016

Taking up the Gaokao Challenge: An Information Retrieval Approach

Gong Cheng , Weixi Zhu , Ziwei Wang , Jianghui Chen , Yuzhong Qu

25th International Joint Conference on Artificial Intelligence , 2016.