Home > Events >

Two papers accepted by IJCAI'16

2016-04-29, published by Gong Cheng
URI: http://ws.nju.edu.cn/events/e20160429
Type: Announcement
Content:

Gong Cheng, Cheng Jin, Yuzhong Qu. HIEDS: A Generic and Efficient Approach to Hierarchical Dataset Summarization.

 
Gong Cheng, Weixi Zhu, Ziwei Wang, Jianghui Chen, Yuzhong Qu. Taking up the Gaokao Challenge: An Information Retrieval Approach.

 

RDF