Home > Events >

Welcome Dr. Zhifeng Bao

2012-12-01, published by Wei Hu
URI: http://ws.nju.edu.cn/events/e20121201
Type: Visit
isLocatedAt: Nanjing, China
Contact: Yuzhong Qu
Content:

Welcome Dr. Zhifeng Bao to visit the Websoft research group! Dr. Bao will give a talk.

Visitors: Zhifeng Bao
RDF