Home > Events >

Welcome Dr. Chengkai Li

2012-08-01, published by Wei Hu
URI: http://ws.nju.edu.cn/events/e20120801
Type: Visit
isLocatedAt: Nanjing, China
Contact: Yuzhong Qu
Content:

 Welcome Dr. Chengkai Li to visit the Websoft research group! Dr. Li will give a talk.

Visitors: Chengkai Li
RDF