Home > Events >

Welcome Yuan Ren

2012-06-01, published by Wei Hu
URI: http://ws.nju.edu.cn/events/e20120601
Type: Visit
isLocatedAt: Nanjing, China
Contact: Wei Hu
Content:

Welcome Yuan Ren to visit the Websoft research group! Yuan Ren will give a tutorial.

Visitors: Yuan Ren
RDF